"> دانش اموزان عزیز، | Deutsch-richtig

Tipps

دانش اموزان عزیز،

دانش اموزان عزیز،
با اینکه مدرسه تعطیل است، ما می توانیم با این وجود یاد گرفت زبان آلانی را ادامه بدهیم. بامف به ما این امکان و اجازه را
میدهد که همه کسانی که نمی توانند به مدرسه بروند، با کمک معلمشان در خانه یاد بگیرند. بامف می خواهد امکاناتی را فراهم
کند گه شما بتوانید آنچه یاد گرفته اید را فراموش نکنید و یا برای امتحان زبان آلانی خود آماده بشوید.
به همین دلیل معلمهای شما در روزهای آینده با شما تماس می گیرند تا به شما بگویند چگونه خود را درسامانه یادگیری ثبت نام
بکنید. ما کمکهایی برای ثبت نام شما در زبانهای مختلف در اختیارتان می گذاریم تا شما به راحتی ثبت نام کرده و شروع بکنید.
به این گونه هر کسی با معلم خود در این سامانه یاد گیری را ادامه می دهد. معلمتان به شما نشان می دهد که شما چگونه می
توانید در این سامانه کار کنید و یادگیری را ادامه دهید و اگر مشکلی پیش بیاید، معلمتلن به شما کمک خواهد کرد.
بامف این یادگیری را کنترل می کند و می خواهد ببیند چند تمرین را هر دانش اموز انجام می دهد.
مهم این است که بدانید ساعتهای باقی مانده شما با این کلسها از بین نمی رو. این کلسها فقط برای مدتی هست که ما نمی
توانیم به مدرسه برویم. وقتی دوباره به مدرسه می رویم ساعتها هم شمرده می شوند.
ارزوی موفقیت در کلسهای اینترنتی برایتان دارم.
کاترین فوگل
مدیر مدرسه زبان

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.